اتاق تاریک

مزایای اتاق تاریک

اتاق تاریک به عنوان یکی از زیر مجموعه های محیط چند حسی به تقویت عملکرد هایی میپردازد که در آنها غالبا حس بینائی، شنوائی، ستیبولار، عمقی، لامسه، تحریک و تقویت می شود.

در این اتاق تمریناتی با هدف بهبود حرکات چشمی، کاوش چشمی، میدان بینائی، مهارتهای نوشتاری، افزایش توجه - تمرکز، افزایش خود پنداری، آگاهی از بدن، افزایش دامنه حرکتی، افزایش حمل کاری، کاهش تکانشگری طراحی شده است

علت انجام تمرینات در اتاق با نور کم و حداقل روشنائی این است که با کاهش میزان و شدت نور نقش عوامل تداخل کننده در توجه کاهش یابد. ضمنا استفاده از ابزار های رایانه ای و نور های جذاب موجب افزایش انگیزه کودکان برای انجام دادن تکالیف شده و منجر به ترغیب علاقه مندی کودکان برای انجام فعالیتها و به دنبال آن لفزلیش تخمل کاری آنها میگردد.

اهداف درمانی:

 • محدود کردن حواس کودک
 • افزایش توجه کودک به محرک
 • مشغول کردن انواع حواس و انواع توجه به طور مجزا
 • بهبود و مهارت کاوس چسمی
 • آموزش مفاهیم شناختی اولیه به ویژه با استتفاده از بازی سایه ها

گروه هدف:

 • اختلالات یکپارچگی حسی
 • اختلالات رشدی همانند اختلال اوتیسم و آسپرگر
 • اختلالات یادگیری
 • اختلال توجه - تمرکز و بیش فعالی
 • بد نویسی و دستخط بد و دست ورزی
 • فلج مغزی
 • اختلالات وسواسی
 • اختلالات اضطرابی

مقالات مرتبط با اتاق تاریک

Call Now Buttonتماس