درباره ما

مرکز توانبخشی روشا با هدف ارتقاء سطح توانمندی افراد برآن است که با بهره گیری از دانش، تجربه و خرد جمعی و برخورداری از تجهیزات توانبخشی و آموزشی، خدمات خود را در دو حیطه کاردرمانی و گفتاردرمانی به کودکان و بزرگسالان ارائه نماید.در راستای تحقق کارکرد تیمی و یکپارچگی، در حیطه توانبخشی کلیه مراجعین در ابتدای پذیرش، مورد معاینه دقیق قرار می گیرند. پس از تکمیل پرونده، با توجه به نتایج ارزیابی و در نظر گرفتن شرایط کودک و والدین، برنامه درمانی دقیق و علمی برای بهبود وضعیت کودک پیشنهاد می گردد، که پس از انجام مشاوره های تخصصی توانبخشی به والدین برنامه درمانی به صورت هفتگی اجرا می گردد.شایان ذکر است که جهت نظارت دقیق بر روند کیفی و همچنین پیگیری توالی مناسب برنامه درمانی هر ۳ ماه یکبار جلسات تیمی مجددا تشکیل شده و ضمن ارزیابی مجدد نتایج برنامه های پیشین و جایگزینی برنامه های جدید مورد بازبینی قرار می گیرد.

فهرست
Call Now Buttonتماس