گروه درمانی – بازی درمانی

اختلال هماهنگی حرکتی چیست؟ درمان با فیزیوتراپی و کاردرمانی
  • بهبود اعتماد بنفس و شناخت اجتماعی کودکان (مهارتهای اجتماعی)
  • بهبود ارتباط اجتماعی و تعاملات اجتماعی بین کودکان
  • آموزش رعایت نوبت - قوانیت و نوبت
  • آموزش مفاهیم اولیه جهت بهبود ارتباط و حضور اجتماعی
  • تقویت و نسهیل مهارتهای رفتاری و سازگاری
  • تسهیل ارتباط موثر با محیط
  • افزایش مهارتهای مقابله
  • آموزش مهارتهای اجتماعی
  • افزایش تحمل کاری و دستورپذیری
  • آشنایی با هویت جنسی خود
Call Now Buttonتماس